NWD Telephone Codes in Bangladesh

Bangladesh Telecommunications Company Limited – BTCL provide a complete list of Nation Wide Dialing – NWD Telephone Codes in Bangladesh. If you are a Bangladeshi Telephone Users and want to know all of the Nation Wide Dialing Codes of Bangladesh, Just follow the below.

Nation Wide Dialing – NWD Telephone Codes in Bangladesh

Nation Wide Dialing – NWD Telephone Codes in Bangladesh:

    Alphabetical List    Alphabetical List
Arihajar06722Gopalgonj02
Ashugonj08528Narayanganj02
Auvoynagar04222Narsingdi02
Bagerhat0468Savar02
Bagharpara04223Dhaka02
Bajitpur09423Fatikchari03022
Balaganj08222Hathazari03023
Banaripara04332Mireshwari03024
Bandar06724Rangunia03025
Banderban0361Rawjan03026
Barabkundu03028Sandip03027
Baralekha08622Barabkundu03028
Barguna0448Shitakundo03028
Barisal0431Boalkhali03032
Bashkhali03037Chandanaish03033
Bashurhat03223Potiya03035
Bauphal04422Potiya03035
B-Baria0851Satkania03036
Begumgonj03221Bashkhali03037
Benapool04228Chittagong031
Bhairab09424Chowmuhani0321
Bhandaria04623Maijdee0321
Bhoirab Bazar09424Noakhali0321
Bhola0491Begumgonj03221
Bhyuapur09223Chatkhill03222
Biani Bazar08223Ushkhali03222
Bianibazar08223Bashurhat03223
Birganj05323Companigonj03223
Bishwanath08224Hatia03224
Boalkhali03032Senbagh03225
Bogra051Feni0331
Borura068027Chagolnaiya03322
Brammanpara068028Dagonbhuyan03323
Burichang068029Parshuram03324
Chagolnaiya03322Sonagazi03325
Chaidyagram08034Phulgazi03326
Chandanaish03033Cox’s Bazar0341
Chandpur0841Chokoria03422
ChapaiNawabganj0781Moheshkhali03424
Char Alexender03823Ukhiya03427
Chatkhill03222Rangamati0351
Chatok08723Kaptai03529
Chattak08723Banderban0361
Chittagong031Khagrachari0371
Chokoria03422Laxmipur0381
Chowddagram068020Raypur03822
Chowgacha04224Char Alexender03823
Chowmuhani0321Ramgonj03824
Chuadanga0761Paikgacha04022
Chunarughat08325Phultala04028
Comilla081Khulna041
Companigonj03223Jessore0421
Cox’s Bazar0341Auvoynagar04222
Dagonbhuyan03323Nowapara04222
Daudkandi068023Bagharpara04223
Daulatganj08032Chowgacha04224
Dhaka02Jhikorgacha04225
Dhamrai06222Keshabpur04226
Dhupchachia05024Monirampur04227
Dinajpur0531Benapool04228
Dobiddar068024Sarsa04228
Dohar06223Barisal0431
Dohar (Dhaka)06223Banaripara04332
Fanchuganj08226Patuakhaly0441
Faridpur0631Bauphal04422
Fatikchari03022Khepurpara04425
Feni0331Barguna0448
Fulbari05327Jhenaidah0451
Gafargaon09025Kaligonj04523
Gaibandha0541Pirojpur0461
Gazipur0681Bhandaria04623
Ghatail09225Mongla04658
Goalanda06423Mongla Port04662
Godagari07225Bagerhat0468
Gojaria06922Satkhira0471
Golapgonj08227Kalaroa04724
Gopalgonj02Narail0481
Gopalpur09226Lohagara04823
Gowripur09024Shalikha04853
Hajigonj068424Magura0488
Haragacha05224Bhola0491
Hathazari03023Jhalakati0498
Hatia03224Dhupchachia05024
Hobigonj0831Sherpur05029
Homna068025Shibgonj05033
Iswardi0732Bogra051
Jagannathpur08727Rangpur0521
Jamalpur0981Haragacha05224
Jentapur08229Mithapukur05225
Jessore0421Dinajpur0531
Jhalakati0498Birganj05323
Jhenaidah0451Vochagonj05323
Jhikorgacha04225Fulbari05327
Jhitka06524Gaibandha0541
Jointapur08229Polashbari05424
Joypurhat0571Nilphamari0551
Kachua068425Saidpur05526
Kalaroa04724Syedpur05526
Kaligonj04523Thakurgaon0561
Kalihathi09227Panchagarh0568
Kanaighat08233Joypurhat0571
Kaptai03529Kurigram0581
Karaniganj06224Lalmonirhat0591
Keshabpur04226Sariatpur0601
Khagrachari0371Dhamrai06222
Khepurpara04425Dohar06223
Khulna041Dohar (Dhaka)06223
Kishoregonj0941Karaniganj06224
Komalganj08623Nawabganj06225
koolawra08624Nowabganj06225
Kothyathe09428Monohardi06253
Kurigram0581Palash06254
Kushtia071Polash06254
Laksham068032Madabdi06257
Lalmonirhat0591Faridpur0631
Langolcoat068033Rajbari0641
Laxmipur0381Goalanda06423
Lohagara04823Manikgonj0651
Lowhazang06923Jhitka06524
Madabdi06257Shibalay06526
Madaripur0661Shinggair06527
Madavpur08327Madaripur0661
Madhupur09228Arihajar06722
Magura0488Sonargaon06723
Maijdee0321Bandar06724
Manda07425Rupganj06725
Manikgonj0651Chowddagram068020
Matlab068426Daudkandi068023
Meherpur0791Dobiddar068024
Mireshwari03024Homna068025
Mirzapur09229Muradnagar068026
Mithamoin09435Borura068027
Mithapukur05225Brammanpara068028
Mohanganj09524Burichang068029
Moheshkhali03424Laksham068032
Mongla04658Langolcoat068033
Mongla Port04662Gazipur0681
Monirampur04227Hajigonj068424
Monohardi06253Kachua068425
Monshiganj0691Matlab068426
Moulvi Bazar0861Shaharasthi068427
Muktagacha09088Monshiganj0691
Muktaghacha09028Gojaria06922
Muradnagar068026Lowhazang06923
Mymensingh091Sirajthekhone06924
Nabiganj08328Srinagar06925
Nabinagar08525Tongibari06926
Nagarpur09233Kushtia071
Naogaon0741Rajshahi0721
Naogaon0741Godagari07225
Narail0481Paba07227
Narayanganj02Tanoor07229
Narsingdi02Pabna0731
Natore0771Iswardi0732
Nawabganj06225Naogaon0741
Netrokona0951Naogaon0741
Nilphamari0551Santahar0741
Noakhali0321Manda07425
Nowabganj06225Sirajganj0751
Nowapara04222Chuadanga0761
Paba07227Natore0771
Pabna0731ChapaiNawabganj0781
Paikgacha04022Meherpur0791
Palash06254Daulatganj08032
Panchagarh0568Chaidyagram08034
Parshuram03324Comilla081
Patuakhaly0441Sylhet0821
Phulgazi03326Balaganj08222
Phulpur09033Biani Bazar08223
Phultala04028Bianibazar08223
Pirgonj05227Bishwanath08224
Pirojpur0461Fanchuganj08226
Polash06254Golapgonj08227
Polashbari05424Jentapur08229
Potiya03035Jointapur08229
Potiya03035Kanaighat08233
Rajbari0641Hobigonj0831
Rajnagar08625Chunarughat08325
Rajshahi0721Madavpur08327
Ramgonj03824Nabiganj08328
Rangamati0351Chandpur0841
Rangpur0521B-Baria0851
Rangunia03025Nabinagar08525
Rawjan03026Ashugonj08528
Raypur03822Moulvi Bazar0861
Rupganj06725Baralekha08622
Saidpur05526Komalganj08623
Sakhipur09232koolawra08624
Sandip03027Rajnagar08625
Santahar0741Shrimangal08626
Sariatpur0601Sreemongal08626
Sarsa04228Sunamganj0871
Satak08723Taherpur08720
Satkania03036Chatok08723
Satkhira0471Chattak08723
Savar02Satak08723
Senbagh03225Jagannathpur08727
Shaharasthi068427Gowripur09024
Shalikha04853Gafargaon09025
Sharishabari09827Muktaghacha09028
Sherpur05029Phulpur09033
Sherpur0931Muktagacha09088
Shibalay06526Mymensingh091
Shibgonj05033Tangail0921
Shinggair06527Bhyuapur09223
Shitakundo03028Ghatail09225
Shrimangal08626Gopalpur09226
Sirajganj0751Kalihathi09227
Sirajthekhone06924Madhupur09228
Sonagazi03325Mirzapur09229
Sonargaon06723Sakhipur09232
Sreemongal08626Nagarpur09233
Srinagar06925Sherpur0931
Sunamganj0871Kishoregonj0941
Syedpur05526Bajitpur09423
Sylhet0821Bhairab09424
Taherpur08720Bhoirab Bazar09424
Tangail0921Kothyathe09428
Tanoor07229Mithamoin09435
Thakurgaon0561Netrokona0951
Tongibari06926Mohanganj09524
Ukhiya03427Jamalpur0981
Ushkhali03222Sharishabari09827
Vochagonj05323

Thanks for staying with us a long time and visiting Nation Wide Dialing – NWD Telephone Codes in Bangladesh article. If you have any confusion or question or want to know more about the NWD Bangladesh Telephone Code, just comment here. We reply as soon as possible with a correct answer.